29 Ocak 2015 PEREMBE

Resmî Gazete

Say : 29251

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

SIIR CNS HAYVANLAR LE KOYUN-KEÇ TÜRÜ HAYVANLARIN

THALATINDA KONTROL BELGES ALINABLMES ÇN

ARANACAK ARTLAR HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2015/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliin amac, damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türühayvanlarn ithalatnda kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak artlara dair usul ve esaslar düzenlemektir.

(2) Bu Tebli, kurbanlk amacyla ithal edilecekler hariç, damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlarn ithalatnda kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak artlara dair usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebli, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 639 Sayl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnameye dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3  (1) Bu Teblide geçen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Besilik koyun-keçi türü hayvanlar: Fiili ithalat takiben et üretimi amacyla beslenecek erkek koyun-keçi türühayvanlar,

c) Besilik sr cinsi hayvanlar: Fiili ithalat takiben et üretimi amacyla beslenecek etçi veya kombine rk veya bunlarn melezi erkek srlar,

ç) Damzlk hayvan: Irkna, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren damzlk vasfl ve belgeli sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar,

d) l/ilçe müdürlüül gda, tarm ve hayvanclk müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,

e) Kesimlik koyun-keçi türü hayvanlar: Fiili ithalattan sonra kesilmek üzere dorudan kesimhanelere gönderilecek erkek koyun-keçi türü hayvanlar,

f) Kesimlik sr cinsi hayvanlar: Fiili ithalattan sonra kesilmek üzere dorudan kesimhanelere gönderilecek etçi veya kombine rk ve bunlarn melezi erkek srlar,

g) KKKS: Koyun ve keçi türü hayvanlarn kaytlarnn yapld Koyun-Keçi Kayt Sistemini,

) Kontrol belgesi:  Yürürlükteki Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Kontrolüne Tabi Ürünlerin thalat Denetimi Teblii (Ürün Güvenlii ve Denetimi) ekinde örnei verilen belgeyi,

ifade eder.

Kontrol belgesi müracaatnda ibraz edilmesi gereken belgeler

MADDE 4  (1) Bakanla damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlarn ithalat için kontrol belgesi müracaatnda;

a) Bavuru dilekçesi,

b) Daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun doldurulmu, ithalatç firma imza yetkilisi/yetkilileri tarafndan ad/adlar ve soyad/soyadlar yazldktan sonra imzalanm ve kaelenmi, silintisiz, kazntsz kontrol belgesi,

c) Numaras, tarihi ve hayvanlarn orijin ülkesi yazl, proforma faturann asl ve Türkçe tercümesi,

çthal edecei damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlara ilikin düzenlenen fatura, veteriner salk sertifikas ile Bakanlkça istenilen dier belgelerin, onayl orijinallerini, yetkilendirilmi veteriner snr kontrol noktas müdürlüüne ibraz edeceklerine, ithal ettikleri hayvanlarn Bakanlkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacana ve ithalat sonras ilemlerle ilgili belirlenmi talimatlara uyacana dair ithalatç firma/kii imza yetkilisince imzalanm noter tasdikli taahhütname,

d) Miktar her yl Bakanlkça belirlenen döner sermaye ücretinin ödendiine dair döner sermaye onayl belge,

e) Damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlarn ithalat bavurusunda Bakanlkça istenebilecek ilave belgeler,

ibraz edilir.

Teknik artlar ve salartlar

MADDE 5  (1) thal edilecek damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar; Bakanlk tarafndan belirlenmi teknik artlar ve salartlarn tar.

(2) thal edilecek damzlk hayvanlarn, ihracatç ülke topraklarnda veya Bakanlk tarafndan canl hayvan ithalatna izin verilen ülke topraklarnda doup büyümü olmas gerekir.

thal edilecek hayvanlarn seçimi, seçim heyeti oluturulmas ve seçim listelerinin hazrlanmas

MADDE 6  (1) thal edilecek damzlk, kasaplk, besilik büyükba ve küçükba hayvanlarn seçimi, Bakanlkça görevlendirilecek veteriner hekimlerden veya veteriner hekim ile ziraat mühendisinden (zooteknist) oluan en az iki kiilik seçim heyeti tarafndan ihracatç ülkede yaplr.

(2) Seçimi yaplan hayvanlara ait tanmlama numara listesini içeren seçim heyeti raporunun asllar ülke giriinde ibraz edilir.

(3) Seçim heyeti tarafndan; teknik ve salk muayenesi yaplmayan, reddedilen veya onayl seçim heyeti listesinde tanmlama numaras yer almayan damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türühayvanlarn ithalatna izin verilmez.

Kesimlik sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar

MADDE 7  (1) thal edilecek kesimlik sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar fiili ithalattan sonra kesilmeleri için dorudan kesimhanelere sevk edilir. Hayvanlarn kesimleri il/ilçe müdürlüklerinin bilgisi dahilinde yaplr.

Dier hükümler

MADDE 8  (1) thal edilecek hayvanlarn says, belgelendirilmi iletme kapasitelerine uygun olarak Bakanlkça belirlenir.

(2) Salartlar, karantina yeri ve karantinada yaplacak tüm i ve ilemlere ilikin esaslar Bakanlkça belirlenir.

(3) Damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar; hayvanclk konusunda faaliyet gösteren kamu kurulular, gerçek ve tüzel kiiler tarafndan ithal edilir.

(4) Kurbanlk sr cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvan ithalatna ilikin artlar Bakanlkça belirlenir.

(5) Fiili ithalat sonlandrlan hayvanlar Türkvet/KKKS sistemine kaydedilir.

Yürürlükten kaldrlan tebli

MADDE 9  (1) 14/3/2012 tarihli ve 28233 sayl Resmî Gazetede yaymlanan Kesimlik ve Besilik Sr Cinsi Hayvanlar ile Koyunlarthalatnda Kontrol Belgesi Alnabilmesi çin Aranacak artlar Hakknda Tebli (Tebli No: 2012/25) yürürlükten kaldrlmtr.

Yürürlük

MADDE 10  (1) Bu Tebli yaym tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme

MADDE 11  (1) Bu Tebli hükümlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yürütür.